Javna nabava

Sukladno Članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a na temelju izjava predstavnika Bolnice kao naručitelja , objavljujemo da Bolnica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja:

1. AM projekti i trgovina j.d.o.o., Augusta Hercega Brke 2, Krapina

2. MARTIMED j.d.o.o., Jakoba Badla 11, Krapinske Toplice

3. MEDIMARTIPP j.d.o.o., Jakoba Badla 11, Krapinske Toplice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prethodno savjetovanje za zainteresiranim GS – datum završetka savjetovanja – 28.05.2018.godine:

Predmet nabave: Nabava uređaja za radiološku dijagnostiku: višeslojnog CT uređaja sa uređenjem prostora za smještaj i digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom.

Dokumenti.zip

Krapinske Toplice, 22.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvoreni postupak javne nabave, predmet nabave VOĆE I POVRĆE, ev.broj. 05-39/03-2018::

Dokumenti.zip

Krapinske Toplice, 14.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objava Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju -05/2018:

Izvješće

Krapinske Toplice, 06.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kupaona u bolesničkim sobama na 3.katu objekta NBO, ev.broj nabave: 05-39/05-2018, broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0005556:

Dokumenti.zip

Krapinske Toplice, 06.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prethodno savjetovanja sa zainteresiranim GS – Otvoreni postupak javne nabave- Rekonstrukcija kupaonica u bolničkim sobama na 3, katu objekta NBO:

Dokumenti.zip

Krapinske Toplice, 01.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registar ugovora i okvirnih sporazuma JN za 2017.godinu:

Registar

Krapinske Toplice, 26.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponovljeni postupak javne nabave – Medicinski potrošni materijal:

Nabava.zip

Krapinske Toplice, 20.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluke o poništenju – Medicinski potrošni materijal:

Odluke.zip

Krapinske Toplice, 23.11.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluke o odabiru – Medicinski potrošni materijal:

Odluke.zip

Krapinske Toplice, 23.11.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda – Medicinski potrošni materijal:

Zapisnik.zip

Krapinske Toplice, 23.11.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Rekonstrukcija 24 kupaone na 1. I 2 katu NBO:

Zapisnik o pregledu

2. Odluka o odabiru - Rekonstrukcija 24 kupaone na 1. I 2. Katu NBo:

Odluka o odabiru

Krapinske Toplice, 18.09.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvoreni postupak javne nabave: Rekonstrukcija 24 kupaone, 1. i 2. Kat NBO:

Dokumentacija.zip

Krapinske Toplice, 26.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija 24 kupaone, 1 i 2 kat NBO

Izvješće

Krapinske Toplice, 25.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-Rekonstrukcija 24 kupaone na 1. i 2. katu NBO, evidencijski broj nabave: 05-39/02-2017

Dokumentacija.zip

Krapinske Toplice, 19.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvoreni postupak javne nabave - Medicinski potrošni materijal

Otvoreni postupak javne nabave.zip

Krapinske Toplice, 26.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA – Medicinski potrošni materijal

Izvješće

Krapinske Toplice, 19.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima - Medicinski potrošni materijal, ev.br.01/17

Poziv_svi materijali.zip

Krapinske Toplice, 06.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Pravilnik

Krapinske Toplice, 24.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 28.03.2017

Zapisnik

Krapinske Toplice, 07.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru lijekova

Odluka

Krapinske Toplice, 07.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.

Registar

Krapinske Toplice, 31.01.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave: JEDNOGODIŠNJA NABAVA LIJEKOVA:

Dokumentacija

Krapinske Toplice, 11.01.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena financijskog plana za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 02.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 02.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.

Plan nabave

Krapinske Toplice, 29.03.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 15.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena plana nabave roba, radova i usluga Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za 2015. godinu:

Izmjena plana

Krapinske Toplice, 10.08.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Bolnice kao naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave KARDIOVASKULARNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ VISOKE KLASE:

Odluka

Krapinske Toplice, 21.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Predmet nabave: KARDIOVASKULARNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ VISOKE KLASE

Download link

Krapinske Toplice, 21.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija za javno nadmetanje MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - ISPRAVAK:

Dokumentacija

Krapinske Toplice, 13.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Bolnice kao naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave LIJEKOVI:

Odluka

Krapinske Toplice, 13.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija za javno nadmetanje MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - LIJEKOVI:

Dokumentacija

Krapinske Toplice, 13.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Bolnice kao naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL:

Odluka

Krapinske Toplice, 13.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Bolnice kao naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ:

Odluka

Krapinske Toplice, 13.04.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvoreni postupak javne nabave: REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ:

Materijali postupka javne nabave

Krapinske Toplice, 13.04.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu:

Plan nabave

Krapinske Toplice, 10.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga Specijalne Bolnice za 2014. godinu:

Izmjena plana

Krapinske Toplice, 10.10.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga Specijalne Bolnice za 2014. godinu:

Izmjena plana

Krapinske Toplice, 06.10.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena plana nabave radova, roba i usluga Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za 2014 godinu.

Izmjena

Krapinske Toplice, 03.10.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Predmet nabave: DIGITALNI RTG UREĐAJ

Download link

Krapinske Toplice, 30.09.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Predmet nabave: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Download link

Krapinske Toplice, 30.09.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga Specijalne Bolnice za 2014. godinu:

Izmjena plana

Krapinske Toplice, 06.06.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu:

Download link

Krapinske Toplice, 26.04.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora

Krapinske Toplice, 11.03.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta na rok od 4 godine:

Download link

Krapinske Toplice, 24.07.2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

Pregled sklopljenih ugovora

Krapinske Toplice, 2.07.2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

13. prosinac 2012

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

10. kolovoz 2012

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

04. srpanj 2012

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

09. svibanj 2012

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

27. travanj 2012

Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

06. travanj 2012

Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

28. ožujak 2012

Pregled sklopljenih ugovora za 2011 godinu