Odjel za medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika

Voditelj odjela za medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika:

Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec. internist-kardiolog

E-mail: dusko.cerovec@sbkt.hr


Glavna medicinska sestra odjela:

Božica Pavliša, dipl.med.techn.

Glavni fizioterapeut odjela:

Vjekoslav Fučkar, dipl.physioth.


Važne izravne telefonske linije:

 • Glavna medicinska sestra odjela: (+385 49) 383-482

Liječnici na odjelu:

 • Doc.prim.dr.sc. Franjo Baborski, dr.med., spec.internist-kardiolog:(+385 49) 383-332
 • Prof.prim.dr.sc. Nenad Lakušić, dr.med., spec. internist–kardiolog:(+385 49) 383-464 CV E-mail: nenad.lakusic@sbkt.hr
 • Srečko Tušek, dr. med., spec. internist-endokrinolog: (+385 49) 383-481
 • Ljiljana Lučinger, dr.med.spec. internist-kardiolog: (+385 49) 383-456
 • Romano Kurnik, dr.med.spec. internist-kardiolog: (+385 49) 383-507

Znanstveni i stručni radovi

Voditelj/ica tima zdravstvene njege:

 • Ljubica Ondej, bacc.med.techn.
 • Josipa Halapir, bacc.med.techn.
 • Ljiljana Slovenec, bacc.med.techn.
 • Gordana Kosalec, dipl.med.techn.

Odjel za kardiološku rehabilitaciju već više od 25 godina uspješno provodi rehabilitaciju bolesnika s preboljelim srčanim infarktom, anginom pektoris, učinjenom perkutanom koronarnom intervencijom (PCI), operacijom srčanih premosnica (CABG) ili srčanih zalistaka te u bolesnika s bolestima periferne arterijske cirkulacije.

Brigu o bolesnicima vodi iskusan tim koji obuhvaća liječnike specijaliste interne medicine – kardiologe, medicinske sestre i tehničare (bacc.med.techn., VMS, SSS), fizioterapeute (VMS, SSS), psihologa, dijetetičare te po potrebi i druge zdravstvene profile poput liječnika spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, radiologa, konzilijarnog kardijanog kirurga, radnog terapueta, logopeda i dr.

Odjel raspolaže s komfornim trokrevetnim, dvokrevetnim, jednokrevetnim sobama i apartmanima te posebno opremljenim prostorima i dvoranama za medicinsku gimnastiku.

Kardiološka rehabilitacija obuhvaća skup mjera i postupaka sa svrhom postizanja najboljeg mogućeg fizičkog, psihičkog i socijalnog stanja tako da bolesnici nakon akutne epizode kardiovaskularne bolesti, znatnim dijelom svojim osobnim snagama, očuvaju, odnosno ponovno zauzmu mjesto u zajednici i nastave s dotadašnjim aktivnim životom. Kontinuirani tjelesni trening čini osnovu programa i sadržaja kardiološke rehabilitacije.

Ciljevi kardiološke rehabilitacije su višestruki i dijele se na:

 • Fizičke – upoznavanje s fizičkim ograničenjima, učenje daljnjeg življenja sa somatskim invaliditetom, optimiziranje tolerancije napora kao i evaluacija uzroka ograničenosti tolerancije napora
 • Psihološke – pobjeđivanje straha od fizičkih opterećenja, obnavljanje emocionalne stabilnost te življenje sa srčanom bolešću u konstruktivnom obliku
 • Socijalni ciljevi – održavanje neovisnog stila življenja, povratak poslu i svakodnevnim dužnostima kao i obnavljanje obiteljskih i društvenih uloga

Osnovni rehabilitacijski postupci se sastoje od:

 • Svakodnevnog kondicioniranja na ergociklu te grupnih vježbi u dvorani (i bazenu) pod vodstvom fizioterapeuta, psihološku podršku (individualne seanse i rad u malim grupama)
 • Edukacije kroz različita predavanja o doživotnoj sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, grupnih i individualnih šetnji po baždarenim stazama te dijetnog režima prehrane
 • U dijelu godine kada vremenske prilike dopuštaju, vježbe se provede i u prirodi

Pored same rehabilitacije, kod svakog bolesnika se provodi i potrebna dijagnostička reevaluacija kliničkog stanja te po potrebi korekcija i titracija medikamentne terapije.

Kardiovaskularnu dijagnostika

Važne izravne telefonske linije:

 • UZV srca: (+385 49) 383-332
 • UZV krvnih žila, TCD, dopler arterija: (+385 49) 383-331
 • Holter EKG, Holter tlak: (+385 49) 383-342 (narudžbe od 13 i 30 do 15h)
 • Vaskularna ambulanta: (+385 49) 383-468
 • Kardiološka ambulanta: (+385 49) 383-482
 • Ergometrija: (+385 49) 383-328

Elektrokardiogram (EKG)

Osnovnu kardiološku opremu čini više 12-kanalnih elektrokardiografskih uređaja za snimanje EKG-a.

Ultrazvuk srca i krvnih žila

Laboratorij je opremljen s tri viskokvalitetna ultrazvučna aparata (Aloka 10, Aloka 5500, Aloka 4000) na kojima svakodnevno iskusni stručnjaci kardiolozi provode kompletni transtorakalni ultrazvučni pregled srca i krvnih žila (dijametri srčanih šupljina, regionalna kontraktilnost, sistolička i dijastolička funkcija, srčana ovojnica, velike krvne žile, morfologija i funkcija srčanih zalistaka (kolor, pulsni i kontinuirani dopler) uključujući i stres-ehokardiografiju. Također, rutinski se provode ultrazvučni pregledi krvnih žila:

 • dopler karotida
 • TCD – transkranijski kolor dopler
 • UZV periferne venske i arterijske cirkulacije
 • po potrebi ultrazvučni pregled trbušnih organa

Ergometrijsko testiranje

U laboratoriju se tijekom radnog dana učini i do 30 ergometrijskih testiranja na bicikl- ergometru ili pokretnoj traci radi dobivanja uvida u tzv. koronarnu rezervu i funkcionalni status bolesnika.

Holter arterijskog tlaka i holter EKG

Laboratorij je opremljen s modernim snimačima koji kontinuirano mogu snimati EKG i do 72 sata. Iz tako dobivenog EKG zapisa mogu se dobiti brojne važne informacije (osnovni ritam, prosječna frekvencija te raspon frekvencije, pauze, učestalost i vrsta aritmija, promjene ST-T segmenta, varijabilnost srčanog ritma, analiza rada elektrostimulatora i dr.) potrebne za adekvatno liječenje kardioloških bolesnika.

Također, pomoću snimača 24- satnog arterijskog tlaka dobivaju se korisni podaci o prosječnim vrijednostima tlaka u 24-satnom, dnevnom i noćnom razdoblju pomoću kojih se dobiva uvid u stanje bolesnika i uspješnost njegova liječenja.

Spirometrija

Procjena vitalnog kapaciteta i opstruktivnih smetnji ventilacije.

Telemetrijsko testiranje

Dvorana Odjela za kardiološku rehabilitaciju opremljena je suvremenim telemetrijskim uređajima pomoću kojih se „na daljinu“ prati srčani rad bolesnika, uglavnom tijekom fizičkog treninga.